Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                   

                              NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI

W nadchodzącym roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Bąkowicach zakwalifikowała się do udział w projekcie systemowym nr 1/POKL/9.1.2/1/2009 „Nowe technologie na usługach w edukacji” .Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Projekt opiera się na doświadczeniach Ośrodka we wprowadzaniu do szkół innowacyjnych, atrakcyjnych i skutecznych form nauczania. Działania w szkole koncentrować się będą na rozwijaniu u uczniów podstawowych umiejętności oraz kompetencji. Szkoła otrzyma wsparcie merytoryczne i techniczne pozwalające rozszerzyć ofertę edukacyjną. Zajęcia będą dotyczyły miejsc, które są dobrze uczniom znane. Projekt promuje ideę nauczania problemowego. Zostaną w nim wykorzystane nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Dzięki temu zajęcia będą atrakcyjne dla uczniów i pobudzą ich do własnych analiz, ćwiczenia spostrzegawczości, dedukcji, rozwijania wyobraźni, konstruktywnego myślenia oraz współdziałania.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych i budżetu państwa.

            Celem głównym projektu jest wsparcie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT poprzez przygotowanie kadry do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów szkół o utrudnionym dostępie do edukacji. Cele szczegółowe: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi ICT i platformy edukacyjnej E-Szkoły; realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT; opracowanie projektów międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem narzędzi ICT i platformy edukacyjnej E-Szkoły;  praktyczne zastosowanie współczesnych technologii w edukacji; wdrożenie innowacyjnych form nauczania z wykorzystaniem ICT; zwiększenie zainteresowania uczniów nauką.

Renata Boduch

wstecz